Trên một hóa đơn có thể có những mặt hàng có mức thuế suất khác nhau không?

Chủ đề   RSS   
 • #584404 29/05/2022

  banhquecute
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 1815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Trên một hóa đơn có thể có những mặt hàng có mức thuế suất khác nhau không?

  Tình huống đặt ra: Trên 1 tờ hóa đơn điện tử có nhiều mặt hàng, trong đó có 2 mặt hàng bị sai thuế suất (thuế suất khác với những mặt hàng khác). Vậy khi xuất hóa đơn mới, công ty mình cần phải tách ra làm 2 hóa đơn đúng không?

  Căn cứ Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

  Điều 10. Nội dung của hóa đơn

   6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

  b) Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Thuế suất thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

  Theo đó, khi thực hiện lập hóa đơn điện tử bán sản phẩm nếu nội dung trên hóa đơn điện tử Công ty đang sử dụng đáp ứng quy định nêu trên thì Công ty có thể lập chung trên một hóa đơn điện tử các loại hàng hóa có thuế suất thuế GTGT khác nhau để giao cho người mua. 

  Trường hợp nội dung trên hóa đơn điện tử Công ty đang sử dụng không đáp ứng quy định này thì khi bán hàng hóa cho khách hàng, Công ty lập hóa đơn riêng cho các sản phẩm có cùng mức thuế suất thuế GTGT để giao cho người mua.

  Như vậy, tùy vào nội dung trên hóa đơn của mình mà Công ty có thể lựa chọn lập 1 hóa đơn mới hay tách ra thành 2 hóa đơn.

  Tuy nhiên, nếu 2 mặt hàng có mức thuế suất khác này là do được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì cần xuất hóa đơn riêng theo quy định như sau:

  Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

  4. Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

   
  827 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #589059   31/07/2022

  Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định như sau:
  Điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót
  1. Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.
  2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:
  a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.”
  Đồng thời Nghị định 41/2022/NĐ-CP có quy định:
  4. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.
  Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này.
  =>> Như vậy, trường hợp hóa đơn có nhiều mặt hàng có sai sót thuế suất của một vài mặt hàng thì hoàn toàn có thể lập một hóa đơn điều chỉnh cho các mặt hàng bị sai thuế suất không cần phải tách thành nhiều hóa đơn. 
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2022)