Ban hành quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Chủ đề   RSS   
 • #587430 09/07/2022

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 707 lần


  Ban hành quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

  Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định 102-QĐ/TW năm 2017. Theo đó, Đảng viên sẽ bị kỷ luật trong các trường hợp sau:

  Vi phạm quan điềm chính trị và chính trị nội bộ
   
  1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu qua ít nghiêm trọng thì ky luật băng hình thức khiên trách:
   
  - BỊ người khác xúi giục, lôi kéo, mua chuộc mà có hành vi nói, viết, lưu trữ hoặc tán phát, xuất bản, cung câp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái chủ trương, quy định cua Đáng, pháp luật của Nhà nước. Làm những việc pháp luật khòng cho phép.
   
  - Im lặng, phụ hoạ theo quan điểm trái chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ trương, quy định của Đảng; thiếu trách nhiệm trọng đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sổng, tự diễn biến, tự chuyển hoá và trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch.
   
  xu-ly-ky-luat-dang-vien
   
  - Dao động, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không thực hiện đúng các nguyên tẳc tổ chức và sinh hoạt đảng.
   
  - Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ với cấp ủy, tồ chức đảng những nội dung vẻ bảo vệ chính trị nội bộ cùa Đảng theo quy định.
   
  2. Trường họp đà bị ký luật theo Khoán I Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần dầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường họp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
   
  - Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tinh hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ Việt Nam với các quốc gia và các tổ chức quốc tế.
   
  - Tổ chức, tham gia hoặc xúi giục, kích động, cưỡng ép, mua chuộc người khác làm trái chù trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
   
  - Bị dụ dỗ, lôi kéo hoặc bị cưỡng ép tham gia các đảng phái, tổ chức chính trị hoạt động trái phép mà không kịp thời báo cáo cấp ủy quán lý, cơ quan có thẩm quyền.
   
  3. Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu qua rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:
   
  - Nói, viết xuyên tạc lịch sử, độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng cua Đảng và dân tộc.
   
  - Phản bác, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động cùa Đảng, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự, ủng hộ đa nguyên, đa đảng.
   
  - Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bịa đặt, vu cáo lãnh tụ cách mạng tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
   
  - Lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
  ...
   
  Vi phạm quy định hôn nhân và gia đình
   
  1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
   
  - Can thiệp việc kết hôn, ly hôn hoặc để con tảo hôn.
   
  - Trốn tránh nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con. lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên.
   
  - Cản trở người không trực tiếp nuôi con được thăm con sau khi ly hôn (trừ trường hợp cha. mẹ bị hạn chế quyền thăm con theo quyết định cua toà án).
   
  - Trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ sau khi đã làm thủ tục công nhận giám hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật.
   
  - Sứa chữa, làm sai lệch nội dung, giả mạo giấy tờ để đăng ký nuôi con nuôi.
   
  - Không dăng ký kết hôn hoặc đang có vợ (chồng) nhưng vẫn sống chung với người khác như vợ, chồng.
   
  - Vi phạm pháp luật về mang thai hộ.
   
  2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
   
  - Vi phạm việc sữa chữa, làm sai lệch nội dung hoặc giả mạo giấy tờ để đăng ký kết hôn.
   
  - Thiếu trách nhiệm, xác nhận không đúng tình trạng hôn nhân dẫn đến người khác đăng ký kết hôn không hợp pháp hoặc trái quy định.
   
  - Khai gian dối hoặc có hành vi lừa dối khi đăng ký kết hôn hoặc cho, nhận nuôi con nuôi; có con với người khác khi đang có vợ hoặc chồng.
   
  3. Trường hợp vi phạm Khoản 1, Khỏan 2 Điều này gây hậu quá rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:
   
  - Vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội.
   
  - Ép buộc vợ (chồng), con làm những việc trái đạo lý, trái pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
   
  - Từ chối thực hiện, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cha mẹ, nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.
   
  Vi phạm quy định chính sách dân số
   
  1. Đáng viên vi phạm một trong các trường họp sau gây hậu quá ít nghiêm trọng thi kỷ luật bang hình thức khiên trách:
   
  - Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình: tham gia các hoạt dộng xét nghiệm, chẩn đoán đề xác định giới tính thai nhi trái quy định.
   
  - Vi phạm chính sách dân số.
   
  2. Trường hợp vi phạm đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
   
  - Tuyên truyền, phổ biến hoặc ban hành văn bản có nội dung trái với chính sách dân số, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.
   
  - Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm sinh thêm con ngoài giá thú hoặc trái quy định.
   
  3. Trường hợp vi phạm Khỏan 1, Khỏan 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng thi kỷ luật bằng hình thức khai trừ.
   
  >>> Xem toàn văn Quy định 69 tại đây

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  1363 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587535   11/07/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1922)
  Số điểm: 13429
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Ban hành quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

  Quy định mới không còn nêu rõ xử lý kỷ luật đối với đảng viên sinh con thứ ba, thứ 4, thứ 5 cũng như các hình thức cụ thể mà quy định chung về việc vi phạm chính sách dân số và tùy theo mức độ thì quy định hình thức xử lý kỷ luật tương ứng.

   
  Báo quản trị |  
 • #587839   19/07/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 117 lần


  Ban hành quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Tôi bổ sung thêm quan điểm như sau:

  Quy định 69-QÐ/TW năm 2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phòng, chống chạy chức, chạy quyền.

  Đến Quy định 205-QĐ/TW năm 2019, thế nhưng, Quy định 205-QÐ/TW năm 2019 không đề cập cụ thể các hành vi sẽ bị kỷ luật Đảng? Phải đến Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 mới đưa những hình thức kỷ luật đối với các đảng viên có hành vi vi phạm các quy định về chống chạy chức, chạy quyền.

  Cụ thể tại Điều 30 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 quy định vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền như sau:

  1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

  a) Tiếp cận, thiết lập quan hệ, tặng quà người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan để được ưu ái, ủng hộ nhằm mục đích có được vị trí công tác, chức vụ, quyền hạn.

  b) Tác động, mua chuộc, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, bổ nhiệm mình hoặc người khác vào vị trí, chức vụ có lợi cho cá nhân.

  c) Đặt điều kiện, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình.

  d) Mặc cả, đặt điều kiện, đòi hỏi không chính đáng với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm để được sắp xếp vào chức vụ, vị trí công tác.

  đ) Can thiệp, tác động, gây áp lực để người khác quyết định hoặc tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo mục đích cá nhân.

  e) Trì hoãn, không thực hiện hoặc chọn thời điểm có lợi với nhân sự theo ý mình để thực hiện quy trình công tác cán bộ.

  2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

  a) Không chỉ đạo xem xét, xử lý kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ hoặc bao che, tiếp tay cho hành vi tiêu cực này.

  b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thao túng, bao che hành vi tiêu cực trong đánh giá cán bộ, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, bầu cử; quyết định không đúng cho người khác có được vị trí, chức vụ, quyền lợi trái quy định.

  c) Can thiệp, tác động trái quy định vào công tác cán bộ; bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, theo quy định. Để cho người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để bố trí, bổ nhiệm cán bộ.

  d) Thiếu trách nhiệm trong việc xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi tiêu cực trong bố trí, bổ nhiệm cán bộ hoặc không kiến nghị, xem xét xử lý theo quy định đối với hành vi tiêu cực này.

  đ) Bao che, không xử lý, không giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tiêu cực trong bố trí, bổ nhiệm cán bộ.

  e) Tặng, nhận quà biếu cho người có trách nhiệm hoặc người có liên quan quyết định đến việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật.

  3. Kỷ luật bằng hình thức khai trừ trong trường hợp vi phạm Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đưa, nhận hối lộ để được bố trí, bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm, bố trí nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện gây hậu quả rất nghiêm trọng.

   
  Báo quản trị |