Ký HĐLĐ dưới 3 tháng thì có thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #588238 26/07/2022

  thanhdat.nguyen1404
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 1650
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 41 lần


  Ký HĐLĐ dưới 3 tháng thì có thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần hay không?

  Căn cứ Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: 

  "Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

  1. Khấu trừ thuế 

  ...

  b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

  b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. 

  ...

  i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trúkhông ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

  Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

  Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết. 

  2. Chứng từ khấu trừ

  a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.  

  b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

  b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

  Ví dụ 15: Ông Q ký hợp đồng dịch vụ với công ty X để chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên của Công ty theo lịch một tháng một lần trong thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014. Thu nhập của ông Q được Công ty thanh toán theo từng tháng với số tiền là 03 triệu đồng. Như vậy, trường hợp này ông Q có thể yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ theo từng tháng hoặc cấp một chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến tháng 12/2013 và một chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến tháng 04/2014. 

  b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

  Ví dụ 16: Ông R ký hợp đồng lao động dài hạn (từ tháng 9/2013 đến tháng hết tháng 8/2014) với công ty Y. Trong trường hợp này, nếu ông R thuộc đối tượng phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thì Công ty sẽ thực hiện cấp 01 chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến hết tháng 12/2013 và 01 chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến hết tháng 8/2014."

  =>> Trường hợp này nếu người lao động ký hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì công ty sẽ không thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người lao động trước khi trả thu nhập theo biểu thuế lũy tiến từng phần mà thực hiện khẩu trừ theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho người lao động và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động.

   
  101 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588253   26/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (179)
  Số điểm: 1609
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 53 lần


  Ký HĐLĐ dưới 3 tháng thì có thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần hay không?

  Cám ơn thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng và có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trước khi trả thu nhập. Trong trường hợp cá nhân thuộc đối tượng khấu trừ thuế 10% mà chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì có thể làm Bản cam kết thu nhập của người lao động (mẫu số: 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC) để được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

   
  Báo quản trị |  
 • #588256   26/07/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (381)
  Số điểm: 3900
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 28 lần


  Ký HĐLĐ dưới 3 tháng thì có thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần hay không?

  Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ thông tin hữu ích này.

  Tuy nhiên, mình muốn bổ sung thêm thông tin sau đây:

  Người lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng sẽ không phải bị khấu trừ 10% nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  - Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%

  - Tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế 

  - Cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

   
  Báo quản trị |