Hệ thống 41 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #321222 02/05/2014

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 29250
  Cảm ơn: 85
  Được cảm ơn 778 lần


  Hệ thống 41 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  >Hệ thống chuẩn mực kế toán năm 2014

  Tính đến nay, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành gồm có 41 chuẩn mực còn hiệu lực sau:

  STT

  Số chuẩn mực

  Tên chuẩn mực

  Văn bản ban hành

  01

  Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1

  Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1)

  Thông tư 214/2012/TT-BTC

  02

  Chuẩn mực số 200

  Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  03

  Chuẩn mực số 210

  Hợp đồng kiểm toán

  04

  Chuẩn mực số 220

  Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

  05

  Chuẩn mực số 230

  Tài liệu, hồ sơ kiểm toán

  06

  Chuẩn mực số 240

  Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

  07

  Chuẩn mực số 250

  Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính

  08

  Chuẩn mực số 260

  Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

  09

  Chuẩn mực số 265

  Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán

  10

  Chuẩn mực số 300

  Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

  11

  Chuẩn mực số 315

  Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị

  12

  Chuẩn mực số 320

  Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

  13

  Chuẩn mực số 330

  Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá

  14

  Chuẩn mực số 402

  Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài.

  15

  Chuẩn mực số 450

  Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán

  16

  Chuẩn mực số 500

  Bằng chứng kiểm toán

  17

  Chuẩn mực số 501

  Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt

  18

  Chuẩn mực số 505

  Thông tin xác nhận từ bên ngoài

  19

  Chuẩn mực số 510

  Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu kỳ

  20

  Chuẩn mực số 520

  Thủ tục phân tích

  21

  Chuẩn mực số 530

  Lấy mẫu kiểm toán

  22

  Chuẩn mực số 540

  Kiểm toán các ước tính kế toán (bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan)

  23

  Chuẩn mực số 550

  Các bên liên quan

  24

  Chuẩn mực số 560

  Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

  25

  Chuẩn mực số 570

  Hoạt động liên tục

  26

  Chuẩn mực số 580

  Giải trình bằng văn bản

  27

  Chuẩn mực số 600

  Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên)

  28

  Chuẩn mực số 610

  Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

  29

  Chuẩn mực số 620

  Sử dụng công việc của chuyên gia

  30

  Chuẩn mực số 700

  Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

  31

  Chuẩn mực số 705

  Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

  32

  Chuẩn mực số 706

  Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

  33

  Chuẩn mực số 710

  Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh

  34

  Chuẩn mực số 720

  Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán

  35

  Chuẩn mực số 800

  Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt

  36

  Chuẩn mực số 805

  Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính

  37

  Chuẩn mực số 810

  Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt

  38

  Chuẩn mực số 1000

  Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

  Quyết định 03/2005/QĐ-BTC

  39

  Chuẩn mực số 930

  Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính

  40

  Chuẩn mực số 910

  Công tác soát xét báo cáo tài chính

  Quyết định 195/2003/QĐ-BTC

  41

  Chuẩn mực số 920

  Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước

   

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 02/05/2014 02:29:21 CH
   
  35572 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận