Chủ tịch HDQT có được phép ký hợp đồng lao động với Phó chủ tịch HĐQT

Chủ đề   RSS   
 • #585179 09/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 1650
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 41 lần


  Chủ tịch HDQT có được phép ký hợp đồng lao động với Phó chủ tịch HĐQT

  Căn cứ khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

  "Điều 137. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

  ...

  2. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty."

  Căn cứ Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

  "Điều 153. Hội đồng quản trị

  ...

  2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  ...
  i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
  ..."
  Đồng thời tại khoản 3 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

  "Điều 18. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

  ...

  3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

  b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

  c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

  d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

  ..." 

  Từ các quy định trên thì các trường hợp Chủ tịch HĐQT được ký hợp đồng lao động với Phó chủ tịch HĐQT bao gồm:

  - Nếu Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty thì có thể ký hợp đồng lao động với người lao động cho vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

  - Nếu Chủ tịch HĐQT không phải là người đại điện theo pháp luật của công ty mà được người đại diện theo pháp luật công ty (Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc) ủy quyền ký hợp đồng lao động thì vẫn có thể thực hiện ký hợp đồng lao động.

  - Bên cạnh đó, nếu trong Điều lệ công ty quy định HĐQT có quyền ký hợp đồng lao động thì Chủ tịch HĐQT có thể thay mặt HĐQT ký hợp đồng lao động với Phó chủ tịch HĐQT.

   
  458 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận